Wyniki

IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy

„Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca”

o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej

 


Zmiana terminu finału

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu ” IV Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca „- etap ogólnopolski.

Nowy termin : 28 maja 2021r.

Powyższa decyzja  podyktowana jest sytuacją epidemiczną w kraju oraz związanymi z nią obostrzeniami.

Organizatorzy Konkursu


ETAP REJONOWY – WYNIKI

IMG_0002

ETAP SZKOLNY – WYNIKI

2 marca 2021r. odbyło się zebranie Organizatorów Konkursu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Rodziny Szkół Jadwiżańskich oraz przedstawiciel Parafii Archikatedralnej na Wawelu, na którym
I. Zakwalifikowano do etapu rejonowego:
1. Szkoły podstawowe – 114 uczniów.
2. Szkoły średnie – 47 uczniów
Są to uczniowie, którzy uzyskali min. 50% punktów możliwych do zdobycia, czyli:
• w szkole podstawowej uczniowie, który uzyskali co najmniej 43 punkty,
• w szkole średniej uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 58 punktów.

II. Dokonano zmian w obowiązującej literaturze w sposób następujący:

1. Książka Mieczysława Rokosza, Dzwony i wieże królewskiej Katedry na Wawelu. Dzwon Zygmunta, Kraków 2020 r.; jeszcze nie została wydana. Przeniesiono ją do obowiązującej literatury na ostatni etap. Gdy się ukaże zostanie przesłana szkołom, które zakwalifikują się do etapu ogólnopolskiego.
2. Wykreślono z obowiązującej literatury w szkołach średnich: Katalog wystawy przygotowany pod redakcją Ks. dra Józefa A. Nowobilskiego, Błogosławiona Jadwiga Królowa w oczekiwaniu na kanonizację, wyd. ”Czuwajmy”, Kraków 1997.

Archikatedra Wawelska ma kilkanaście książek Krzysztofa J. Czyżewskiego, Królewska Katedra na Wawelu. Przewodnik, wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2002. Książka może zostać wysłana do szkół, które o nią poproszą.

III. Zmieniono zapis w Regulaminie Konkursu uwzględniając ograniczenia związane z pandemią COVID-19.
W § 5 .III.3 wpisano „Konkurs na etapie ogólnopolskim jest dwuczęściowym turniejem drużyn:
a. runda pytań,
c. mini gra terenowa.”

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem

 „Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca”

Etap szkolny

 Szkoły średnie

Lp…. Miejscowość Nazwa Szkoły Liczba uczestników Liczba uczniów, którzy uzyskali co najmniej   50% punktów

Zakwalifikowani do etapu rejonowego

1. Mielec Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Królowej Jadwigi 9 4
2. Włoszczowa I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego 29 21
3. Błażowa Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Jadwigi Królowej 9 9
4. Radom Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego 6 5
5. Żegocina Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi 7 4
6. Nowy Targ Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. Jadwigi Królowej 4 4
7. Razem 64 47

 

Szkoły podstawowe

  Lp….. Miejscowość Nazwa Szkoły Liczba uczestników Liczba uczniów, którzy uzyskali co najmniej   50% punktów

Zakwalifikowani do etapu rejonowego

1. Białystok Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Św.  Jadwigi Królowej Polski 16 11
2. Gdynia Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 21 7
3. Jedlec Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi 13 11
4. Kraków Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej 7 1
5. Łódź Szkoła Podstawowa Nr 205 im. Św.  Jadwigi Królowej 3 3
6. Mysłowice Szkoła Podstawowa Nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski 3 1
7. Rybna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi 9 3
8. Widełka Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi 3 3
9. Kamień Prusin Szkoła Podstawowa  im. Św.  Jadwigi Królowej 4 4
10. Kamionna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 12 1
11. Narama Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Św.  Jadwigi Królowej 5 1
12. Mielec Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Królowej Jadwigi 1 0
13. Bieńkówka Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi 16 9
14. Gawłów Zespół Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika 3 3
15. Kaszów Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 10 3
16. Maćkówka Szkoła Podstawowa im. Św.  Królowej Jadwigi 3 3
17. Parczew Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi 9 4
18. Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa  Nr 5 im. Królowej Jadwigi 4 4
19. Piła Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Królowej Jadwigi 4 2
20. Kraków SP nr 21 5 1
21. Kraków Szkoła Podstawowa nr 82  im. Świętej  Królowej Jadwigi 4 3
22. Kraków SP nr 101 im. Hansa Christiana Andersena 3 3
23. Lusina Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej 8 3
24. Pagorzyna Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej 5 4
25. Sucha Szkoła Podstawowa im. Świętej  Jadwigi Królowej 11 7
26. Tłuszcz Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi 6 1
27. Winiary Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej 1 1
28. Wysokie Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi 6 5
29. Warszawa Szkoła Podstawowa  nr 50 im. Królowej Jadwigi 4 4
30. Kraków Żródło- Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik 14 8
31.    Razem 213 114

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej
pod hasłem
„Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1.
Cele Konkursu

1. Rozwijanie zainteresowań historycznych i humanistycznych.
2. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, w szczególności wiedzy dotyczącej postaci Świętej Jadwigi Królowej oraz epoki, w której żyła.
4. Czerpanie wiedzy z wielkiego dziedzictwa narodowego, jakim jest Katedra Wawelska, w szczególności dzieje Polski w oparciu o historię dzwonów katedralnych, w tym dzwonu Zygmunta, w 500-lecie jego zawieszenia.
5. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
6. Wyłonienie najlepszych zespołów uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie historią Polski oraz życiem Świętej Jadwigi Królowej.
7. Promowanie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli.

 

§ 2
Organizator

1. Organizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca” o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej, zwanego dalej Konkursem, jest Parafia Archikatedralna pw. Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M w Krakowie oraz Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.

 

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych:
a. Uczniowie szkół podstawowych;
b. Uczniowie szkół ponadpodstawowych.
c. Konkurs jest trzystopniowy:
a. I stopień – etap szkolny;
b. II stopień – etap rejonowy;
c. III stopień – etap ogólnopolski – turniej zakwalifikowanych drużyn, prowadzący do wyłonienia zdobywcy Nagrody Głównej.
d. Kolejne etapy konkursu odbywają się w terminach wskazanych w harmonogramie konkursu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
e. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczniów oraz stanowiącej pomoc dla nauczycieli określa załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
f. Osoby mające dostęp w toku organizowania i przeprowadzania konkursu do zadań konkursowych i schematów oceniania zadań są zobowiązane do dochowania tajemnicy i nieujawniania ich treści.
g. Warunkiem udziału Szkoły w Konkursie jest przesłanie/dostarczenie do 31 stycznia 2021 r. wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Szkoły (załącznik nr 1) na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl

 

§ 4
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.
2. Do etapu szkolnego ma prawo przystąpić każdy uczeń.
3. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w każdym etapie konkursu odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
4. Uczeń zgłasza chęć udziału w konkursie dyrektorowi szkoły. Zgłoszenia uczniów dyrektor przekazuje organizatorowi wyłącznie w postaci protokołu z przeprowadzonego w szkole etapu szkolnego konkursu.
5. Uczeń oraz jego rodzice zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
6. Podczas każdego z etapów konkursu zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się konkurs, urządzeń mobilnych pod rygorem wykluczenia ucznia z dalszego udziału w konkursie.
7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący Komisji Konkursowej podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu przez tego ucznia i unieważnia jego pracę.
8. Członkowie komisji i zespołu nadzorującego nie mogą udzielać uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich komentować w czasie trwania konkursu.
9. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, ale liczba zakwalifikowanych uczniów do etapu rejonowego nie może być mniejsza niż 3 osoby z danej szkoły.
10. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się 20 trzyosobowych zespołów uczniów.

 

§ 5
Organizacja konkursu

I. Etap szkolny
1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły.
2. Zadania dyrektora szkoły:
a. powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej;
b. uzyskanie oświadczeń rodziców uczniów biorących udział w Konkursie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
c. pobranie z poczty szkoły arkusza z zadaniami konkursowymi i przygotowanie odpowiedniej ich liczby dla uczniów. Zadania konkursowe będą przesłane w dzień poprzedzający Konkurs;
d. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu;
e. sprawdzenie i ocena prac przez Szkolną Komisję Konkursową zgodnie z kluczem przesłanym przez Organizatora Konkursu;
f. przesłanie protokołu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl;
g. przekazanie uczniom informacji o wynikach etapu szkolnego;
h. przestrzeganie określonych w harmonogramie konkursu terminów przekazywania protokołów. Przekroczenie terminu skutkuje wykluczeniem uczniów z dalszego udziału w konkursie.

II. Etap rejonowy
1. Uczniowie zakwalifikowani do etapu rejonowego przystępują do niego w swojej szkole.
2. Organizacja etapu rejonowego konkursu na terenie danej szkoły i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa
na dyrektorze szkoły, z której uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego.
3. Zadania dyrektora szkoły:
a. powołanie Komisji Konkursowej;
b. pobranie z poczty szkoły arkusza z zadaniami konkursowymi i przygotowanie odpowiedniej ich liczby dla uczniów. Zadania konkursowe będą przesłane w dzień poprzedzający Konkurs;
c. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego Konkursu;
d. sprawdzenie i ocena prac przez Komisję Konkursową zgodnie z kluczem przesłanym przez Organizatora Konkursu;
e. przekazanie osobiście lub przesłanie pocztą (dopuszczalne jest przesłanie zeskanowanych poprawionych prac pocztą elektroniczną) do wskazanego w harmonogramie konkursu dnia ocenionych prac trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów możliwych do zdobycia na adres: Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31-001 Kraków.
f. przesłanie protokołu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl;
g. przestrzeganie określonych w harmonogramie konkursu terminów przekazywania protokołów. Przekroczenie terminu skutkuje wykluczeniem uczniów z dalszego udziału w konkursie.

III. Kwalifikacja drużyn do etapu ogólnopolskiego:
1. Prace uczniów, którzy w etapie rejonowym uzyskali największą liczbę punktów, podlegają weryfikacji dokonywanej przez Organizatora Konkursu.
2. Suma punktów uzyskanych przez 3 reprezentantów szkoły decyduje o zakwalifikowaniu się drużyny do etapu ogólnopolskiego.
3. Organizator Konkursu kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego max. 20 drużyn.
4. Na podstawie zweryfikowanych wyników etapu rejonowego Organizator Konkursu sporządza zestawienie wyników oraz publikuje listę szkół zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego na stronie: www.katedra-wawelska.pl, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy oraz na stronie Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej.

III. Etap ogólnopolski
1. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za organizację etapu ogólnopolskiego i nadzór nad jego przebiegiem.

2. 14 dni przed Konkursem na stronie www.katedra-wawelska.pl w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy oraz na stronie Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej zostanie umieszczony komunikat zawierający szczegóły organizacyjne.
3. Konkurs na etapie ogólnopolskim jest trzyczęściowym turniejem drużyn:
a. prezentacja w formie „żywego obrazu”,
b. runda pytań,
c. mini gra terenowa.
4. Prezentacja przygotowanego przez drużynę „żywego obrazu” o tematyce historycznej wraz z krótkim opisem co obraz przedstawia nie może trwać dłużej niż 1 minutę. Ocenie podlegać będą:
a. Wykonanie (pamięciowe opanowanie tekstu, kostiumy);
b. Zaangażowanie wszystkich członków drużyny;
c. Przestrzeganie wyznaczonego czasu prezentacji.
5. Czas rundy pytań oraz mini gry terenowej zostanie ustalony na początku turnieju.
6. Organizator Konkursu publikuje listę finalistów i zwycięzców na stronie internetowej www.katedra-wawelska.pl w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy oraz na stronie Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej.

 

§ 6
Nagrody

1. Nagrody przyznawane są oddzielnie w każdej kategorii wiekowej.
2. Nagroda Główna – I miejsce – Złota Lilia Jadwigi Andegaweńskiej, dyplomy dla uczniów i nauczyciela, kilkudniowa wycieczka dla uczniów oraz nauczyciela/opiekuna drużyny;
II miejsce – Srebrna Lilia Jadwigi Andegaweńskiej, dyplomy dla uczniów i nauczyciela;
III miejsce – Brązowa Lilia Jadwigi Andegaweńskiej, dyplomy dla uczniów i nauczyciela.
3. Dla wszystkich uczniów zakwalifikowanych do finału przewidziano wycieczkę „Poznajemy Kraków” oraz dyplomy uczestnictwa.
4. Organizator zapewnia finalistom oraz opiekunom uczniów nocleg i wyżywienie w czasie trwania konkursu.
5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Świętej Jadwigi Królowej, 8 czerwca 2021r.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Organizator Konkursu.
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu .
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących konkursu, do prezentacji zdjęć, nagrań, notatek w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora.
4. Osoby mające dostęp w toku organizowania i przeprowadzania Konkursu do zadań konkursowych i schematów oceniania zadań są zobowiązane do dochowania tajemnicy i nieujawniania ich treści.
5. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i rezultatów Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej Katedry na Wawelu: www.katedra-wawelska.pl, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy oraz na stronie Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych

1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora – Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31-001 Kraków, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym publikacją danych osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Poprzez zgłoszenie szkoły do Konkursu, osoby podające swoje dane osobowe jako opiekunowie uczestników Konkursu z danych szkół, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31-001 Kraków, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa szkoły w Konkursie.

3. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – jego rodzice lub opiekunowie prawni, a także opiekunowie Konkursu z poszczególnych szkół, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31-001 Kraków. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: parafia@katedra-wawelska.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje dane Organizatorom Konkursu. Administrator będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2 Oświadczenie rodzica
Załącznik nr 3 Protokół etap szkolny
Załącznik nr 4 Harmonogram
Załącznik nr 5 Literatura

 

Honorowy patronat: