WYNIKI KONKURSU

Zapraszamy zwycięzców na uroczyste wręczenie nagród we wtorek 6 czerwca 2023 r.

W programie:
10.00 Msza Święta w Katedrze Wawelskiej
11.00 Litania do Świętej Jadwigi, złożenie kwiatów przy relikwiach Patronki
11.30 Wręczenie nagród zwycięzcom:

◦ VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi
Andegaweńskiej „ Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”
◦ I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ Królowa Jadwiga
Andegaweńska”

12.30 Wręczenie nagród finalistom VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote
Lilie Jadwigi Andegaweńskiej „ Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”
13.00 Agape
14.00 Zakończenie

KLASY  O-III

 

Kategoria: SCENKA RODZAJOWA

1. Wawrzyniec Słowik-Sułkowski SP Zakopane

2. Lena Płoskoń SP Nr 2 Kaszów

3. Klara Cesarz SP Kolbuszowa

wyróżnienie

 • Agnieszka Obłąk SP Nr 45 Kraków
 • Joanna Oleksy SP Sucha

 

Kategoria :  PORTRET

1. Sandra Wojtas Kraków

2. Janina Lubelska Sternik Źródło Kraków
Zuzanna Guspiel SP Pcim

3. Łucja Dybek SP Jana Matejki Kraków

wyróżnienie

 • Julia Grunt SP Nr 1 Jarosław
 • Jan Strzelecki SP Nr 45 Kraków
 • Antoni Tatara SP Pagorzyna
 • Jan Szczeciński SP Pcim
 • Maria Broda SP Nr 1 Jarosław

 

KLASY  IV-VIII

 

Kategoria: SCENKA RODZAJOWA

1. Michał Nęcek SP Czułów
Kornel Milanowicz SP Parczew

2. Aleksandra Radecka Sternik Żródło  Kraków

3. Stanisław Grzesiak SP Nr 2 Kaszów
Sławomir Mazur SP Kolbuszowa

 

Kategoria :  PORTRET

1. Barbara Mikłas SP Libiąż
Maria Pietraszko SP Nr 50 Białystok

2. Emilia Burliga SP Budzów
Karolina Kruźlak SP Bieńkówka

3. Zuzanna Niecikowska SP Nr 50  Białystok
Sonia Sochacka SP Kolbuszowa

Wyróżnienie:

 • Kornelia Sinicka SP  Nowa Wieś
 • Zofia Ogieniewska SP Nr 101 Kraków
 • Barbara Kapusta SP Rybna
 • Katarzyna Litwiniak SP Nr 62 Kraków
 • Zofia Topka SP Krzywaczka
 • Wiktoria Pióro SP  Czułów
 • Emilia Dziedzic SP j. Beretty Molli Kraków
 • Wiktoria Kostrzewa SP  Jarosław

 

Ołówek  :  SCENKA RODZAJOWA

1. Diana Bloch SP Parczew

2. Matylda Gicala Sternik Źródło Kraków

3. Roksana Polak SP Bieńkówka

 

Ołówek:    PORTRET

1. Izabella Kozioł SP Tarnowskie Góry
Natalia Trupkowić SP Bieńkówka

2. Milena Mądry SP Rybna
Barbara  Dereń SP Bilcza

3. Emilia Grata SP Nowa Wieś

 

 

 

 

 

 

 

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 „KRÓLOWA JADWIGA ANDEGAWEŃSKA”

 § 1 Organizator
 1. Organizatorami konkursu plastycznego „Królowa Jadwiga Andegaweńska” zwanego dalej Konkursem jest Parafia Archikatedralna p. w. Św. Stanisława BM i Św. Wacława M, Wawel 3, 31- 001 Kraków , Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, ul. Lubicz 17H, 31-503 Kraków oraz Rada Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Konkurs odbędzie się w terminie od 1 marca 2023 roku do 30 kwietnia 2023 r.
 4. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

 

§ 2 Cele Konkursu
 1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych i przynależności narodowej.
 2. Poznawanie postaci królowej Jadwigi Andegaweńskiej i epoki w której żyła.
 3. Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania talentów plastycznych.
 4. Tworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie uzdolnionych dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy.
 5. Podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa
 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek oświatowych znajdujących się na Węgrzech, jak również uczniowie ze szkół podstawowych w Polsce, zwani dalej „Uczestnikami”.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.
 3. Uczestnictwo w Konkursie może być tylko indywidualne.
 4. Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej do Organizatorów oraz zgody opiekuna prawnego (Załącznik nr 1) w wyznaczonym terminie.

 

§ 4 Zasady Konkursu
 1. Zadaniem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej prezentującej artystyczną wizję Uczestnika związaną z tematem Konkursu „Królowa Jadwiga Andegaweńska”.
 2. Format prac plastycznych – wyłącznie A4.
 3. Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
 4. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 5. Jedna szkoła może przesłać do 5 prac w każdej kategorii wiekowej.
 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że praca zgłoszona do Konkursu została wykonana osobiście i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 7. Uczestnik przystępując do Konkursu zgadza się na publikację pracy w formie drukowanej, jak również na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych przez Organizatorów.
 8. Nieprawidłowo przesłane prace nie będą podlegać ocenie Komisji.
 9. Prace złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
 10. Prace konkursowe wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu należy dostarczyć nie później niż do 30 kwietnia 2023 roku na adres:

na Węgrzech:

Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, ul. Lubicz 17H, 31-503 Kraków

w Polsce:

Parafia Archikatedralna p. w. Św. Stanisława BM i Św. Wacława M Wawel 3, 31-001 Kraków

 1. Odpowiedzialność Organizatora za opóźnienie lub niedoręczenie przesyłki jest wyłączona.

 

§ 5 Komisja Konkursowa
 1. Za dokonanie oceny przesłanej pracy i przyznanie nagród odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III oraz klasy IV-VIII.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
 5. Komisja Konkursowa ma prawo podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania Konkursu i zmiany terminu ogłoszenia wyników.

 

§ 6 Nagrody i wyróżnienia
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 15 maja 2023 roku na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie w Krakowie oraz Budapeszcie w czerwcu 2023 r.
 3. Organizator dla pierwszych trzech miejsc oraz prac wyróżnionych w każdej z kategorii wiekowych przyzna nagrody rzeczowe. Nagrody będą wręczane 6 czerwca w Katedrze Wawelskiej w Krakowie podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół świętej Jadwigi Królowej.
 4. Organizator nagradza wszystkich Uczestników „Dyplomem udziału w Konkursie”.

 

§ 7 Uwagi końcowe
 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody.
 2. Prawny opiekun Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby realizacji Konkursu i przekazania nagród przez Organizatora.
 3. Regulamin wchodzi w życie 1 marca 2023 r.

 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz jego nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatorów w celach wynikających z organizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W I MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„KRÓLOWA JADWIGA ANDEGAWEŃSKA”

 

 

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, wiek

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu

 

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, i adresu zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

 • Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanego przez moje dziecko pracy konkursowej w formie drukowanej, jak również na stronie internetowej Organizatorów Konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 

 

……………………………………………………………………………………….

Miejscowość i data

 

 

……………………………………………………………………………………….

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika Konkursu