Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
„Długo czekałaś Jadwigo…”
o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej

Ze względu na wyjątkową sytuację, związaną z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Rodziny Szkół Jadwiżańskich postanowił, że wyniki etapu szkolnego
III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…” o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, będą ostatecznymi wynikami konkursu.

Drużynami zwycięskimi są:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. SP nr 50 w Białymstoku
 2. SP w Bieńkówce
 3. SP w Wysokiem

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

 1. ZS w Żegocinie
 2. LO w Kielcach
 3. ZS w Andrychowie

 

Wszystkim drużynom dziękujemy za trud i zaangażowanie włożone w przygotowania do konkursu.

Główna nagroda, czyli wyjazd do Rzymu, z przyczyn oczywistych, nie obędzie się.

Wręczenie lilii dla zwycięskich drużyn nastąpi podczas Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich, który w zależności od sytuacji i możliwości planujemy na dzień 8 czerwca 2020 r. lub
17 lipca 2020 r.

 

Zarząd  Rodziny Szkół Jadwiżańsich

Wyniki eliminacji szkolnych 
III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…”
o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej

 

Na podstawie zweryfikowanych wyników etapu szkolnego, Organizatorzy Konkursu zakwalifikowali do etapu ogólnopolskiego drużyny z następujących szkół:

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp. Szkoła Ilość punktów
1. SP nr 50 w Białymstoku 270
2. SP w Bieńkówce 255
3. SP w Wysokiem 252
4. SP w Kamieniu Prusinie 230
5. Katolicka SP w Mariówce 228
6. SP w Pieniążkowicach 222
7. SP w Naramie 216
8. SP w Nowym Sączu 211
9. SP w Tarnowskich Górach 184
10. SP w Rybnej 177
11. SP w Pagorzynie 176
12. SP w Parczewie 170
13. SP nr 82 w Krakowie 169
14. SP nr 2 w Kaszowie 164,5

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Lp.

Szkoła

Ilość punktów
1. ZS w Żegocinie 274
2. LO w Kielcach 254
3. ZS w Andrychowie 235
4. ZS – LO w Błażowej 230
5. ZSO w Nowym Targu 176
6. PZPSW w Mielcu 172

 

Wszystkim szkołom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

 III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy

„Długo czekałaś Jadwigo…”

o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej

 regulamin 2019 docx

Załącznik nr 1 karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 oswiadczenia rodzica

załącznik nr 3 protokół

załącznik nr 4 harmonogram

 

 REGULAMIN

1.     Cele Konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań historycznych i humanistycznych.
 2. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych.
 3. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, w szczególności wiedzy dotyczącej postaci Świętej Jadwigi Królowej oraz epoki, w której żyła.
 4. Przybliżenie postaci Jana Pawła II, papieża-piewcy katedry wawelskiej.
 5. Czerpanie wiedzy z wielkiego dziedzictwa narodowego, jakim jest katedra wawelska.
 6. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
 7. Wyłonienie najlepszych zespołów uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie postacią Świętej Jadwigi Królowej.
 8. Promowanie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli.

 

 2. Organizator

 Organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…” o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej zwanego dalej Konkursem jest Kustosz Katedry Wawelskiej oraz Rada Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

 

3. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. Uczniowie szkół podstawowych,
  2. Uczniowie szkół

 

 1. Konkurs jest trzystopniowy:
  1. Etap szkolny, w którym wyłania się 3-osobową drużynę reprezentującą szkołę,
  2. Kwalifikacja max. 20 najlepszych drużyn do etapu ogólnopolskiego,
  3. Etap ogólnopolski-turniej zakwalifikowanych drużyn prowadzący do wyłonienia zdobywcy Nagrody Głównej.

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie/dostarczenie do 31 grudnia 2019 r. wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1) na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl
 2. Uczestników ze szkół podstawowych i średnich zgłaszają dyrektorzy szkół i przedkładają protokół z eliminacji szkolnych. Każda szkoła zgłasza 3 uczniów z każdej kategorii, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych (załącznik nr 3)

 

4. Literatura do Konkursu

 1. Bolesław Przybyszewski, Święta Jadwiga Królowa. Zdobna w cnoty, wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1997;
 2. Michał Rożek, Groby Królewskie na Wawelu, wyd. Petrus, Kraków 2008;
 3. Jacek Urban, Karola Wojtyły-Jana Pawła II Katedra na Wawelu, wyd. Biblioteka Kapitulna na Wawelu, Kraków 2009;
 4. katedra-wawelska.pl zakładki:
  1. Historia Katedry;
  2. Katedra Wawelska;
  3. Muzeum Wawelskie.

 

5.  Przebieg Konkursu

 

 1. Etap szkolny
 2. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły.

 

 1. Zadania dyrektora szkoły:
  • powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej;
  • uzyskanie oświadczeń rodziców uczniów biorących udział w konkursie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  • pobranie z poczty szkoły arkusza z zadaniami konkursowymi i przygotowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy dla uczniów. Arkusze będą przesłane w dzień poprzedzający konkurs;
  • zapewnienie warunków umożliwiających prawidłowe wydrukowanie arkuszy i sprawdzenie poprawności wydruków;
  • zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczniów;
  • sprawdzanie i ocena prac przez Szkolną Komisję Konkursową zgodnie z kluczem przesłanym przez Organizatora Konkursu;
  • przesłanie protokołu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, prac uczniów zakwalifikowanych przez szkołę oraz oświadczeń rodziców (załącznik nr 2)  na adres:  Parafia Archikatedralna św. Stanisława B.M. i św. Wacława M., Wawel 3, 31-001 Kraków;
  • przekazanie uczniom informacji o wynikach etapu szkolnego.

 

 1. Kwalifikacja drużyn do etapu ogólnopolskiego

 

 1. Organizator Konkursu spośród zgłoszonych szkół kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego max. 20 drużyn.

 

 1. Suma punktów uzyskanych przez 3 reprezentantów szkoły decyduje o zakwalifikowaniu się drużyny do etapu ogólnopolskiego.

 

 • Prace uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali największą liczbę punktów podlegają weryfikacji dokonywanej przez Organizatora Konkursu.

 

 1. Na podstawie zweryfikowanych wyników etapu szkolnego Organizator Konkursu sporządza zestawienie wyników oraz publikuje listę szkół zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego na stronie www.katedra-wawelska.pl , w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/ III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy oraz na stronie Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

 

 1. Etap ogólnopolski

 

 1. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za organizację etapu ogólnopolskiego i nadzór nad jego przebiegiem.

 

 1. 14 dni przed Konkursem na stronie www.katedra-wawelska.pl w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy oraz na stronie Rodziny Szkół Jadwiżańskich zostanie umieszczony komunikat zawierający szczegóły organizacyjne.

 

 • Konkurs na etapie ogólnopolskim jest trzyczęściowym turniejem drużyn:
  1. prezentacja w formie „żywego obrazu”;
  2. runda pytań;
  3. mini gra terenowa.
 1. Przygotowanie przez drużynę „żywego obrazu” o tematyce historycznej wraz z krótkim opisem, co obraz przedstawia (prezentacja obrazu nie może trwać dłużej niż 1 minutę). Ocenie podlegać będą:
  1. Wykonanie (pamięciowe opanowanie tekstu, kostiumy);
  2. Zaangażowanie wszystkich członków drużyny;
  3. Przestrzeganie wyznaczonego czasu prezentacji.
 2. Czas rundy pytań oraz mini gry terenowej zostanie ustalony na początku turnieju.

 

 1. Organizator Konkursu publikuje listę finalistów i zwycięzców na stronie internetowej www.katedra-wawelska.pl w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy oraz na stronie Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

 

6.  Nagrody

 

 1. Nagrody przyznawane są oddzielnie w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Nagroda Główna – Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, dyplomy dla uczniów i nauczyciela,  kilkudniowa wycieczka dla uczniów oraz nauczyciela/opiekuna drużyny;

 

II miejsce – Srebrne Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, dyplomy dla uczniów i nauczyciela;

 

III miejsce – Brązowe Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, dyplomy dla uczniów i nauczyciela.

 

 

 1. Dla wszystkich uczniów zakwalifikowanych do finału przewidziano wycieczkę „Poznajemy Kraków” oraz dyplomy uczestnictwa.

 

 1. Organizator zapewnia finalistom oraz opiekunom uczniów nocleg oraz wyżywienie w czasie trwania konkursu.

 

 1. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Świętej Jadwigi Królowej, 8 czerwca 2020 r.

 

 7. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Organizator Konkursu.

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

 

 1. Kalendarz Konkursu zostanie ogłoszony 28 listopada 2019 r.

 

 1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie i  opublikowanie danych dotyczących konkursu, do prezentacji zdjęć, nagrań, notatek w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

 1. Osoby mające dostęp w toku organizowania i przeprowadzania konkursu do zadań konkursowych i schematów oceniania zadań są zobowiązane do dochowania tajemnicy i nieujawniania ich treści.

 

 1. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i rezultatów konkursu są zamieszczane na stronie internetowej Katedry na Wawelu katedra-wawelska.pl, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy oraz na stronie Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

 

8. Ochrona danych osobowych

 1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora – Kustosza Katedry Wawelskiej, Wawel  3, 31-00 1 Kraków w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym publikacją danych osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Poprzez zgłoszenie szkoły w Konkursie, osoby podające swoje dane osobowe jako opiekunowie Konkursu z danych szkół, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Kustosza Katedry Wawelskiej, Wawel 3, 31-00 1 Kraków  w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa szkoły w Konkursie.
 3. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – jego rodzice lub opiekunowie prawni, a także opiekunowie Konkursu z poszczególnych szkół, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Kustosz Katedry Wawelskiej, Wawel  3, 31-00 1 Kraków.  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: e-mail: parafia@katedra-wawelska.pl osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje dane Organizatorom Konkursu Administrator będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Karta zgłoszenia szkoły do Konkursu.
 2. Formularz oświadczenia rodziców.
 3. Protokół z etapu szkolnego.
 4. Harmonogram Konkursu (28 listopada 2019 r.)