Regulamin

Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej, zwana dalej Rodziną Szkół Jadwiżańskich, zawiązała się 14. października 2006 r. w Krakowie.
 2. Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej to dobrowolna wspólnota zrzeszająca uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół, noszących imię Świętej Jadwigi Królowej.
 3. Siedzibą Rodziny Szkół Jadwiżańskich jest Parafia Archikatedralna im. Św. Stanisława B.M. i  Św. Wacława M. w Krakowie, Wawel 3, 32-001 Kraków.
 4. Rodzina Szkół Jadwiżańskich współpracuje z:
  1. Parafią Archikatedralną im. Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M w Krakowie,
  2. Siostrami Świętej Jadwigi Królowej Służebnicami Chrystusa Obecnego w Krakowie.

 

 • 2. Cele działalności Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej
 1. Pogłębianie wiedzy o życiu i dokonaniach Świętej Jadwigi Królowej.
 2. Popularyzacja kultu Świętej Jadwigi Królowej.
 3. Kształtowanie postaw moralnych u dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie ideałów i wartości reprezentowanych przez Patronkę.
 4. Ukazanie wspólnych obszarów działania papieża Świętego Jana Pawła II i Świętej Jadwigi Królowej.
 5. Zgłębianie kulturowego dorobku polskiego narodu, w szczególności Katedry na Wawelu oraz innych ludzi i miejsc związanych z Patronką.
 6. Integracja Społeczności Szkolnych ze Szkół, noszących imię Świętej Jadwigi Królowej.

 

 • 3. Wybory do Rady Rodziny Szkół Jadwiżańskich
 1. Przedstawiciele Szkół, Dyrektorzy Nauczyciele,  spotykają się raz w roku podczas Ogólnopolskiego Forum Rodziny Szkół Jadwiżańskich w celu podsumowania działalności za dany rok szkolny oraz zaplanowania działań na następny rok szkolny. Miesiąc spotkania wskazuje Rada Rodziny Szkół Jadwiżańskich.
 2. Dyrektorzy i Nauczyciele zebrani podczas Ogólnopolskiego Forum Rodziny Szkół Jadwiżańskich wyłaniają ze swego składu, w drodze tajnego głosowania 4 osoby, które tworzą Radę Rodziny Szkół Jadwiżańskich, zwanej dalej Radą Rodziny.
 3. Dyrektorzy i Nauczyciele, uczestniczący w Ogólnopolskim Forum Rodziny Szkół Jadwiżańskich, podejmują decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
 4. Zasady wybierania Rady Rodziny Szkół Jadwiżańskich:
  1. W skład Rady Rodziny wchodzi każdorazowo Kustosz Katedry na Wawelu.
  2. W skład Rady Rodziny wchodzi każdorazowo jeden czynny dyrektor lub nauczyciel.
  3. Rada Rodziny ze swojego składu wyłania prezesa i wiceprezesa.
  4. Kadencja Rady Rodziny trwa trzy lata.
  5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Rodziny (np. rezygnacja, inne sytuacje życiowe) przeprowadza się wybory uzupełniające podczas Ogólnopolskiego Forum Rodziny Szkół Jadwiżańskich, zgodnie z powyższymi zasadami.
 5. Rada Rodziny podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

 

 • 4. Zakres działania Rady Rodziny Szkół Jadwiżańskich
 1. Reprezentowanie Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.
 2. Zwoływanie raz w roku szkolnym Ogólnopolskiego Forum Rodziny Szkół Jadwiżańskich, w którego skład wchodzą Dyrektorzy i Nauczyciele.
 3. Coroczne przygotowywanie planów pracy na każdy rok szkolny dla Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.
 4. Coroczne przygotowywanie sprawozdań dla Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej oraz uczestników Ogólnopolskiego Forum Rodziny Szkół Jadwiżańskich.
 5. Przyjmowanie oraz rozpatrywanie inicjatyw i propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli Szkół należących do Rodziny Szkół Jadwiżańskich.
 6. Organizacja dorocznych i jubileuszowych ogólnopolskich zjazdów Rodziny Szkół Jadwiżańskich.
 7. Organizowanie ogólnopolskich konkursów związanych z Patronką.
 8. Dokumentowanie działań Rodziny Szkół Jadwiżańskich. Prowadzenie strony internetowej.

 

 • 5. Zakres działania Szkół, noszących imię Świętej Jadwigi Królowej
 1. Prawo do uczestniczenia w działalności i przedsięwzięciach Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.
 2. Prawo do uczestniczenia w działalności Ogólnopolskiego Forum Rodziny Szkół Jadwiżańskich.
 3. Prawo do uczestniczenia w pracach Rady Rodziny Szkół Jadwiżańskich.
 4. Współpraca ze Szkołami, w tym ze Szkołami noszącymi imię Świętej Jadwigi Królowej, w zakresie zadań przyjętych do realizacji.
 5. Zgłaszanie inicjatyw i pomysłów do planu pracy Rodziny Szkół Jadwiżańskich.
 6. Troska o dobre imię Rodziny Szkół Jadwiżańskich.
 • 6. Inne informacje
 1. Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej posiada własną pieczęć.
                         
 1. Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej posiada własne logo.                                         
 2. Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej ma własną stronę internetową.
 3. Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej posiada własny hymn.

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzono 22. listopada 2019 r.  podczas  VII Ogólnopolskiego Forum Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 22. listopada 2019 r.